Facebook

Browsing: Ethereum

Ethereum (ETH) là một loại cryptocurrency thường được gọi là Bitcoin 2.0, Ethereum không chỉ là một loại tiền tệ mà nó còn thực hiện được nhiều thứ khác thông qua ngôn ngữ lập trình của mình. Trong nhiều khía cạnh có thể xem Ethereum tương tự Bitcoin. … Ở khía cạnh khác, Ethereum là một nền tảng ứng dụng hữu ích.